یک بست رتبه (5) مدیر اموراجتماعی ریاست انکشاف دهات

یک بست رتبه (یک بست رتبه (5) مدیر اموراجتماعی ریاست انکشاف دهات ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004858