یک بست رتبه (6) مامور اسناد و مدارک

یک بست رتبه (6) مامور اسناد و مدارک معاونیت اداری قوماندانی امنیه ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004858