اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان مجدد هقت (۷) بست رتبه ۴ ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت هقت (۷) بست رتبه ۴ ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم...
Aug 08, 2018 -
اعلان مجدد یک بست رتبه ۴ انجینری ساختمانی ریاست اقتصاد ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت یک بست رتبه ۴ انجینری ساختمانی ریاست اقتصاد ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم...
Aug 07, 2018 -
اعلان مجدد یک بست رتبه ۴ مدیر عمومی مساعدت های مالی ریاست مهاجرین و عودت کننده ګان ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت یک بست رتبه ۴ مدیر عمومی مساعدت های مالی ریاست مهاجرین و عودت کننده ګان ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم...
Aug 07, 2018 -
اعلان مجدد یک بست رتبه ۴ مدیر عمومی پلان ریاست محیط زیست ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت یک بست رتبه ۴ مدیر عمومی پلان ریاست محیط زیست ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم...
Aug 07, 2018 -
اعلان مجدد بست های رتبه ۳ و ۴ مرکز و ولسوالی های ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت بست رتبه ۳ و ۴ مرکز و لسوالی های ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم درخواستی را از...
Aug 04, 2018 -
استخدام بست های عالیرتبه به تعداد (38) بست رتبه دوم هرکدام ( ریاست دفتر، ریاست مالی و اداری، ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری، ریاست منابع بشری)
به اساس تشکیل سال 1397 اداره مستقل ارگانهای محلی و رهنمود جدید استخدام بست های عالیرتبه به تعداد (38) بست رتبه دوم هرکدام ( ریاست دفتر، ریاست مالی و اداری، ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری، ریاست منابع بشری) که الی اکنون کمبود و یا توسط سرپرستان رهبری...
Jul 29, 2018 Aug 07, 2018
اعلان مجدد بست های رتبه ۳ و ۴ ریاست صحت عامه ولایت کابل ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت بست رتبه ۳ و ۴ ریاست صحت عامه ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم درخواستی را از...
Jun 23, 2018 -
فهرست واجدین شرایط 17700 بست معلمین ، دارالامعلمین و کارکنان خدمان ملکی (شارت لست) خدمت
فهرست واجدین شرایط 17700 بست معلمین ، دارالامعلمین و کارکنان خدمان ملکی (شارت لست) خدمت
Jan 27, 2018 -
بست های کمبود رتبه پنجم و ششم مرکزی و ولایتی شامل تشکیل اداره محترم مستقل ارگانهای محلی
بست های کمبود رتبه پنجم و ششم مرکزی و ولایتی شامل تشکیل اداره محترم مستقل ارگانهای محلی که از طریق کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری خدمات ملکی به اعلان رقابتی سپرده شده است.
Nov 13, 2017 -
اعلان مجدد بست رتبه ۳ آمریت تهیه و خدمات ریاست مالی و اداری ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت بست رتبه ۳ آمریت تهیه و خدمات را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به مجدداً اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم های درخواستی را...
Feb 01, 2017 Feb 09, 2017
صفحه 1 از 17