اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان مجدد دو بست رتبه ۳ و چهار ریاست امور زنان ولایت کابل
بل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت دو بست رتبه ۳ و ۴ ریاست امور زنان ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. ۱- آمر هماهنگی خدمات اجتماعی و اقتصادی زنان ۲- مدیر عمومی احصایه و خدمات...
Apr 18, 2019 -
اعلان مجدد ۱۶ بست ریاست زراعت ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ۱۶ بست ریاست زراعت ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم درخواستی را از تاریخ...
Mar 27, 2019 -
اعلان مجدد سه بست رتبه ۳ و چهار ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت سه بست رتبه ۳ و ۴ ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. ۱- کارشناس نظارت و ارزیابی ۲- کارشناس ولسوالیها ۴- مدیر عمومی قریه...
Mar 27, 2019 -
اعلان مجدد یک بست رتبه ۳ آمر احصایه و معلومت
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت یک بست رتبه ۳ ریاست احصایه و معلوماتی ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. ۱- آمراحصایه و معلومات اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و...
Feb 27, 2019 -
اعلان مجدد یک بست رتبه ۴ مدیر عمومی ثبت انجمن های آبیاری ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت یک بست رتبه ۴ ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. ۱- مدیر عمومی ثبت انجمن های آبیاری اشخاص واجد...
Oct 14, 2018 Oct 27, 2018
اعلان مجدد یک بست رتبه ۳ آمر آبیاری ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت یک بست رتبه ۳ ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. ۱- آمر آبیاری اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن...
Oct 14, 2018 Oct 27, 2018
اعلان مجدد ۳ بست رتبه ۴ ریاست احیاء و انکشاف دهات و ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ۳ بست رتبه ۴ ریاست احیاء و انکشاف دهات و ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. ۱- مدیر عمومی اوقاف، عشر و...
Oct 09, 2018 Oct 22, 2018
اعلان مجدد ۲۳ بست رتبه ۳ و ۴ ریاست معارف ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ۲۳ بست رتبه ۳ و ۴ ریاست معارف ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم درخواستی را از...
Sep 23, 2018 -
اعلان مجدد یک بست رتبه ۴ مدیر عمومی مالی و اداریی مستوفیت ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت یک بست رتبه ۴ مدیرعمومی مالی و اداری مستوفیت ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم...
Aug 25, 2018 -
اعلان مجدد هقت (۷) بست رتبه ۴ ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت هقت (۷) بست رتبه ۴ ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم...
Aug 08, 2018 -
صفحه 1 از 17