اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
موضوع: در مورد اعلان (26) بست رتبه 3 - 5
موضوع: در مورد اعلان (26) بست رتبه 3 - 5 توضیح: کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت (26) بست رتبه 3 - 5 ذیل آن ریاست محترم را به اساس سیستم جدید رتب معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص...
Sep 30, 2020 Sep 30, 2020
اعلان بست های معلمین و بست های 5 و 6 مقام ولایت کابل!
آگهی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک‌هزار و ۵۲۴ بست معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی کابل را که از آن جمله 198 بست معلمان و بست های پنج و شش خدمات ملکی مربوط به ولایت کابل میباشد، به رقابت گذاشت. متقاضیان...
Mar 10, 2020 Mar 08, 2020
اعلان مجدد یک بست رتبه ۴ مدیریت عمومی مالی و اداری ولسوالی قره باغ
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت یک بست رتبه ۴ مدیرعمومی مالی و اداری ولسوالی قره باغ ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند...
Feb 25, 2020 -
به اعلان گذاشتن بست رتبه 4 مدیریت عمومی ثبت احوال نفوس
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقیق اهداف عالی دولت یک بست رتبه 4 مدیر عمومی ثبت احوال نفوس آمریت ثبت احوال نفوس ولایت کابل به اساس سیستم جدید رتب معاش به اعلان رقابت آزاد مگذارد اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم در...
Feb 10, 2020 -
اعلان مجدد یک بست رتبه 4 مقام ولایت کابل
کمیته استخدام ولایت کابل به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت یک بست رتبه (4) مدیر عمومی تنظیم مجالس ریاست دفتر را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از زن و مرد میتواند فورم درخواستی...
Nov 23, 2019 -
اعلان مجدد دو بست رتبه ۳ و چهار ریاست امور زنان ولایت کابل
بل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت دو بست رتبه ۳ و ۴ ریاست امور زنان ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. ۱- آمر هماهنگی خدمات اجتماعی و اقتصادی زنان ۲- مدیر عمومی احصایه و خدمات...
Apr 18, 2019 -
اعلان مجدد ۱۶ بست ریاست زراعت ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ۱۶ بست ریاست زراعت ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم درخواستی را از تاریخ...
Mar 27, 2019 -
اعلان مجدد سه بست رتبه ۳ و چهار ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت سه بست رتبه ۳ و ۴ ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. ۱- کارشناس نظارت و ارزیابی ۲- کارشناس ولسوالیها ۴- مدیر عمومی قریه...
Mar 27, 2019 -
اعلان مجدد یک بست رتبه ۳ آمر احصایه و معلومت
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت یک بست رتبه ۳ ریاست احصایه و معلوماتی ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. ۱- آمراحصایه و معلومات اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و...
Feb 27, 2019 -
اعلان مجدد یک بست رتبه ۴ مدیر عمومی ثبت انجمن های آبیاری ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت یک بست رتبه ۴ ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. ۱- مدیر عمومی ثبت انجمن های آبیاری اشخاص واجد...
Oct 14, 2018 Oct 27, 2018
صفحه 1 از 18