موضوع به اعلان سپردن تکت دخولی باغ شهرآرا.

موضوع:  به اعلان سپردن تکت دخولی باغ شهرآرا.

قسمیکه در جریان قرار دارید از تاریخ 26/12/1396 الی 25/12/1399 باغ شهرآرا به اساس داوطلبی در بدل 40050 افغانی برای مدت سه سال به محترمه ماری بنت عطا محمد از طریق ریاست عمومی املاک دولتی عقد قرار داد صورت گرفته بود.

به اساس طرح کمیته اضطرار و فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان از تاریخ 1/1/1399 الی 25/4 سال جاری جهت جلو گیری از شیوع ویرودتا          س کرونا مانند سایر اماکن دولتی و شخصی شامل پروسه قرنطین گردید.

به تاریخ 13/5/1399 مکتوب شماره 34744/1162 مورخ 28/4/99 اداره محترم واصل و در آن چنین نگاشته اند. موضوع نقلآ  به اداره محترم ابلاغ گردید در زمینه به اعلان سپردن داوطلبی دوباره غرض فعال بودن سرچشمه عایدات دولت از مجرای قانونی طوریکه لازم دانند اجراات نموده این اداره را اطمینان خواهد داد.