اعلان دعوت به داوطلبی

تدارکات و نصب 56 قلم اجناس  ICT LAB موورد ضرورت ریاست امور زنان ولایت کابل DOWA/NCB/99/01

ریاست امور زنان ولایت کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پرسه داوطلبی تدارکات نصب 56 قلم اجناس ICT LAB مورد ضرورت ریاست امور زنان ولایت کابل اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را نیز در حافظه به فلش دسک بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر یک شنبه 05/05/1399 به آمریت تدارکات ریاست امور زنان ولایت کابل مدیریت عمومی مالی و اداریِ باغ شهرارا کابل ناحیه چهارم ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ 240000 دوصدو چهل هزار افغانی بوده . جلسه آفرگشایی بروز دو شنبه تاریخ 06/05/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر درتالار جلسه ریاست امور زنان تعمیر ریاست منزل اول قرار دارد تدویر می گردد؛