اطلاع تصمیم اعطای قرار داد یک باب تعمیر کرایی به کامندان ولسوالی گلدره

 

 

فورم شماره: P_02

بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ولایت کابل در نظر دارد؛ قرارداد یک باب تعمیر کرایی را به کارمندان ولسوالی گلدره ولایت کابل با مالک تعمیر حاجی خلیل الله فرزند نور الله دارای نمبر تشخیصیه شماره (9005092045) و تذکره شماره (809075) اعتبار از شروع سال مالی 1399 الی ختم سال مالی 1399 واقع  ولسوالی گلدره کابل-افغانستان٬ ماهوار مبلغ (20000) افغانی و قیمت مجموعی مبلغ (240000) افغانی اعطاء نماید.

            اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند٬ می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز (۷) تقویمی شروع از 7 حوت سال روان الی 11 حوت سال 1398 طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست مالی و اداری ولایت کابل واقع  چهاراهی صدارت ناحیه دوم شهر کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

            این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی٬ قرار داد منعقد نخواهد شد.