اطلاع تصمیم اعطای قرار داد دو نوع تیل، روغنیات و فلتر باب سال مالی ۱۳۹۹ ولایت کابل

بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ولایت کابل در نظر دارد؛ قرارداد تیل دیزل، پطرول، فلتر بابت و روغنیات وسایط مرکز و ولسوالی های خویش را با شرکت لوژستیکی آبدره ایگل دارنده جواز شماره (43290) واقع  سرک دوم پروژه تایمی ناحیه (4) شهر کابل-افغانستان٬ با قیمت مجموعی مبلغ (4807524) افغانی اعطاء نماید.

            اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند٬ می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز (۷) تقویمی شروع از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ الی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲طور کتبی توام تا دلایل آن به ریاست مالی و اداری ولایت کابل واقع  چهاراهی صدارت ناحیه دوم شهر کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

            این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی٬ قرار داد منعقد نخواهد شد.