اعلان داوطلبی (62400) لیتر تیل دیزل و پطرول وسایط ولسوالی های چهارده گانه و مرکز ولایت کابل

تیل، فلتر باب و روغنیات مورد نیاز شعبات مرکز و ولسوالی های ولایت کابل (۱).

                ریاست مالی و اداری  ولایت کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پـــــروسه داوطلبی ((18600 لیتر تیل دیزل سنگین نوع (L02-62) و 43800 لیتر تیل پطرول نوع (A-92) بعد از حصول اطمینان از کیفیت و نوعیت آن در لابرتوار های مرکزی اداره ملی استندرد) فلتر باب و روغنیات مورد ضرورت وسایط  مرکز و ولسوالی های  ولایت کابل) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از ولایت کابل  در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت های اداره محترم تدارکات ملی و ولایت کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان به (مدیریت تهیه آمریت تهیه و خدمات ریاست مالی و اداری ولایت کابل) واقع ناحیه دوم شهر کابل چهاراهی صدارت مقام ولایت کابل ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانک گرنتی مبلغ (207000) افغانی و جلسه آفر گشایی و زمان برگزاری آفر گشایی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر( بعد از نشر اعلان الی مدت ۲۱ روز تقویمی در تالار کنفرانس های ولایت کابل تدویر میگردد.