ترمیم و رنگمالی تعمیر اداری مقام ولایت کابل و ولسوالی های شکردره و موسهی(۱).

ترمیم و رنگمالی تعمیر اداری مقام ولایت کابل  و ولسوالی های شکردره و موسهی(۱).

                ریاست مالی و اداری  ولایت کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پـــــروسه داوطلبی (ترمیم و رنگمالی تعمیر اداری ولایت و ولسوالی های موسهی و شکردره ولایت کابل) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (1000) هزار افغانی و نیز در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت های اداره محترم تدارکات ملی و ولایت کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 09:00 قبل از ظهر روز             (            ) تاریخ    /    /1398 به ( مدیریت تهیه آمریت تهیه و خدمات ریاست مالی و اداری ولایت کابل) واقع ناحیه دوم شهر کابل چهاراهی صدارت مقام ولایت کابل ارائیه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانک گرنتی و یا پول نقد به مبلغ (90000 نود هزار) افغانی و جلسه آفر گشایی و زمان برگزاری آفر گشایی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر( بعد از نشر اعلان الی مدت ۲۱ روزتقویمی) مورخ     /     / 1398 در تالار کنفرانس های ولایت کابل تدویر میگردد.