قرطاسیه مورد ضرورت شعبات مرکز و ولسوالی های ولایت کابل (۱). سال مالی ۱۳۹۸

 

فورم شماره:P_01

قرطاسیه مورد ضرورت شعبات مرکز و ولسوالی های ولایت کابل (۱).

                ریاست مالی و اداری  ولایت کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پـــــروسه داوطلبی ((۱۰۰) قلم قرطاسیه مورد ضرورت شعبات مرکز و ولسوالی های چهارد گانه بابت سال مالی ۱۳۹۸؛ رسانیده ولایت کابل) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (۵۰۰) افغانی و نیز در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت های اداره محترم تدارکات ملی و ولایت کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز کاری ( مدیریت تهیه آمریت تهیه و خدمات ریاست مالی و اداری ولایت کابل) واقع ناحیه دوم شهر کابل چهاراهی صدارت مقام ولایت کابل ارائیه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانک گرنتی و یا پول نقد به مبلغ (۳۰۰۰۰ سی هزار ) افغانی و جلسه آفر گشایی و زمان برگزاری آفر گشایی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر( بعد از نشر اعلان الی مدت ۲۱ روزکاری ) در تالار کنفرانس های ولایت کابل تدویر میگردد.