اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد یک باب تعمیر دارای تمام محلقات آن به کارمندان ولسوالی گلدره ولایت کابل

 

                        بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ولایت کابل در نظر دارد؛ قرارداد یک باب تعمیر را به کارمندان ولسوالی گدره ولایت کابل  با مالک تعمیر حاجی خلیل الله فرزند نور الله دارای نمبر تشخیصیه شماره (۹۰۰۵۰۹۲۰۴۵) و تذکره شماره (۸۰۹۰۷۵) ولسوالی گدره  کابل-افغانستان٬ با قیمت مجموعی مبلغ (۲۴۰۰۰۰) دو لک و چهل هزار افغانی اعطاء نماید.

            اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند٬ می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز (۷) تقویمی طور کتبی توام تا دلایل آن به ریاست مالی و اداری ولایت کابل واقع  چهاراهی صدارت ناحیه دوم شهر کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

            این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی٬ قرار داد منعقد نخواهد شد.