اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد (۵۸۴۰۰) لیتر تیل دیزل و پطرول وسایط مرکز و ولسوالی های ولایت کابل.

 

                        بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ولایت کابل در نظر دارد؛ قرارداد (۵۸۴۰۰) لیتر تیل دیزل و پطرول وسایط  مرکز و ولسوالی های خویش را با شرکت محترم خدمات لوژستیکی آبدره ایگل دارنده جواز شماره (۴۳۲۹۰ و ثبت شماره ۱۱۷۴۵۹) واقع سرک دوم پروژه تایمنی، مرکز  کابل-افغانستان٬ با قیمت مجموعی مبلغ (۳۵۶۲۴۰۰)نه افغانی اعطاء نماید.

            اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند٬ می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز (۷) تقویمی طور کتبی توام تا دلایل آن به ریاست مالی و اداری ولایت کابل واقع  چهاراهی صدارت ناحیه دوم شهر کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

            این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی٬ قرار داد منعقد نخواهد شد.