یک دربند حویلی کرایی ضرورت کارمندان ولسوالی گلدره ولایت کابل

 

فورم شماره:P_01

            ریاست مالی و اداری ولایت کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( یک دربند حویلی که دارای پنج اتاق باشد) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (۵۰۰) افغانی و نیز در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت های اداره محترم تدارکات ملی و ولایت کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز تقویمی به ( مدیریت تهیه آمریت تهیه و خدمات ریاست مالی و اداری ولایت کابل) واقع ناحیه دوم شهر کابل چهاراهی صدارت مقام ولایت کابل ارائیه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانک گرنتی و یا پول نقد به مبلغ (۱۲۰۰۰ دوازده هزار ) افغانی و جلسه آفر گشایی و زمان برگزاری آفر گشایی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر( بعد از نشر اعلان  در تالار کنفرانس های ولایت کابل واقع چهاراهی صدارت ناحیه دوم تدویر میگردد.