اعلان مجدد داوطلبی ۲۱۸۰۰ لیتر تیل دیزل و مقدار ۳۶۶۰۰ لیتر تیل پطرول وسایط مرکز و ولسوالی های ولایت کابل

 

فورم شماره:P_01

تیل دیزل و پطرول نیاز وسایط مرکز و ولسوالی های ولایت کابل (۱).

            ریاست مالی و اداری ولایت کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( ۵۸۴۰۰ لیتر تیل دیزل و پطرول وسایط مرکز و ولسوالی های ولایت کابل) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (۵۰۰) افغانی و نیز در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت های اداره محترم تدارکات ملی و ولایت کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان          ( مدیریت تهیه آمریت تهیه و خدمات ریاست مالی و اداری ولایت کابل) واقع ناحیه دوم شهر کابل چهاراهی صدارت مقام ولایت کابل ارائیه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانک گرنتی و یا پول نقد به مبلغ (۱۷۵۲۰۰ یکصد و هفتاد و پنج هزار و دوصد ) افغانی و جلسه آفر گشایی و زمان برگزاری آفر گشایی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر( بعد از نشر اعلان الی مدت ۲۱ روز تقویمی ) در تالار کنفرانس های ولایت کابل واقع چهاراهی صدارت تدویر میگردد.