اعلان داوطلبی (11181.82) کیلو گاز مورد ضرورت ولسوالی های چهاده گانه و مرکز ولایت کابل

گاز مورد نیاز شعبات مرکز و ولسوالی های ولایت کابل (۱).

                ریاست مالی و اداری  ولایت کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پـــــروسه داوطلبی ((11181.82) کیلو  گاز مورد ضرورت شعبات مرکز و ولسوالی های  ولایت کابل؛ رسانیده ولایت کابل) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (۵۰۰) افغانی و نیز در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت های اداره محترم تدارکات ملی و ولایت کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر روز (چهار شنبه) تاریخ ۹/۴ /۱۳۹۷ به ( مدیریت تهیه آمریت تهیه و خدمات ریاست مالی و اداری ولایت کابل) واقع ناحیه دوم شهر کابل چهاراهی صدارت مقام ولایت کابل ارائیه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانک گرنتی و یا پول نقد به مبلغ (۷۰۰۰۰ هفتاد هزار) افغانی و جلسه آفر گشایی و زمان برگزاری آفر گشایی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر( بعد از نشر اعلان الی مدت ۲۱ روزکاری ) مورخ   ۹/۴ / ۱۳۹۷ در تالار کنفرانس های ولایت کابل تدویر میگردد.