اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد ترمیم و رنگمالی تعمیر مدیریت مخابرات ولسوالی های میربچه کوت، سروبی و پغمان

فورم شماره: P_02

بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ولایت کابل در نظر دارد؛ قرارداد ترمیم و رنگمالی تمیر مدیریت مخابرات ولسوالی های میربچه کوت سروبی و پغمان ریاست مخابرات ولایت کابل را با شرکت محترم ساختمانی شاهین عمر دارنده جواز شماره (۳۴۳۷۴ و ثبت شماره ۱۰۸۱۷۸) واقع ناحیه (۵) شهر کابل-افغانستان٬ با قیمت مجموعی مبلغ (۱۲۸۳۴۷۲) یک میلیون دوصد و هشتادو سه هزار و چهار صد و هتفاد دو  افغانی اعطاء نماید.

            اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند٬ می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز (۷) تقویمی طور کتبی توام تا دلایل آن به ریاست مالی و اداری ولایت کابل واقع  چهاراهی صدارت ناحیه دوم شهر کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

            این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی٬ قرار داد منعقد نخواهد شد.