ترمیم و رنگمالی مدیریت های مخابرات ولسوالی های میربچه کوت، پغمان و سروبی ولایت کابل

ترمیم و رنگمالی تعمیر مدیریت مخابرات ولسوالی ها میربچه کوت پغمان وسروبی ریاست مخابرات ولایت کابل

فورم شماره:P_01

اعلان تدارکات

ترمیم و رنگمالی مدیریت های مخابرات ولسوالی های میربچه کوت، پغمان و سروبی ولایت کابل

  ریاست مالی و اداری ولایت کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (ترمیم و رنگمالی تعمیر مدیریت مخابرات ولسوالی ها میربچه کوت پغمان وسروبی ریاست مخابرات ولایت کابل) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (۵۰۰ ) افغانی و نیز در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت های اداره محترم تدارکات ملی و ولایت کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر روز ( چهارشنبه) تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ به ( مدیریت تهیه آمریت تهیه و خدمات ریاست مالی و اداری) واقع ناحیه دوم شهر کابل چهاراهی صدارت مقام ولایت کابل ارائیه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانک گرنتی و یا پول نقد به مبلغ (۱۵۰۰۰۰ یکصد و پنجاه هزار) افغانی و جلسه آفر گشایی و زمان برگزارش آفر گشایی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر مورخ  چهار شنبه ۲۵ میزان سال ۱۳۹۷ در تالار کنفرانس های ولایت کابل تدویر میگردد.