اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد ۶۲ قلم قرطاسیه مورد ضرورت شعبات مرکز و ولسوالی های ولایت کابل.

فورم شماره: P_02

بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ولایت کابل در نظر دارد؛ قرارداد (۶۲) قلم قرطاسیه مورد ضرورت شعبات مرکز و ولسوالی های خویش را با شرکت تجارتی آصف سمیر شیرزاد دارنده جواز شماره (۰۱۰۱۰۱۷۲۲۹ و ثبت شماره ۳۰۶۸۲) واقع شهر نو چهاراهی صدارت، مرکز  کابل-افغانستان٬ با قیمت مجموعی مبلغ (۸۸۱۶۶۹) هشتصد و هشتادو یک هزار و ششصدو شصت نه افغانی اعطاء نماید.

            اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند٬ می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز (۷) تقویمی طور کتبی توام تا دلایل آن به ریاست مالی و اداری ولایت کابل واقع  چهاراهی صدارت ناحیه دوم شهر کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

            این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی٬ قرار داد منعقد نخواهد شد.