اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

فورم شماره: P_02

            بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ولایت کابل در نظر دارد٬ قرار داد دو نوع تیل دیزل و پطرول به مقدار (۵۴۰۰۰) لیتر تیل مورد ضرورت وسایط مرکز و ولسوالی ولایت کابل را با شرکت محترم  منصور بلال پطرولیم  دارنده جواز شماره (17062 و ثبت شماره 1193-0601) را با قیمت مجموعی مبلغ (2808000) با ارایه قیمت فی لیتر تیل دیزل و پطرول به مبلغ (۵۲) اعطاء نماید.

            اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند٬ می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز (۷) تقویمی طور کتبی توام تا دلایل آن به ریاست مالی و اداری ولایت کابل واقع  چهاراهی صدارت ناحیه دوم شهر کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

            این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی٬ قرار داد منعقد نخواهد شد.