اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

فورم شماره: P_02

            بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ولایت کابل در نظر دارد٬ قرارداد گاز مورد ضرورت شعبات مرکز و ولسوالی های خویش را با شرکت تجارتی میلاد جواد لمیتد دارنده جواز شماره (011019262 و ثبت شماره 45161) واقع دهن چمن حضوری ناحیه اول مرکز  کابل-افغانستان٬ از قرار فی کیلو مبلغ (۶۹) افغانی را با قیمت مجموعی مبلغ (563592) با ارایه تخفیف (۳) افغانی در فی کلیو گاز بعد از تخفیف (539098.56) افغانی اعطاء نماید.

            اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند٬ می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز (۷) تقویمی طور کتبی توام تا دلایل آن به ریاست مالی و اداری ولایت کابل واقع  چهاراهی صدارت ناحیه دوم شهر کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

            این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی٬ قرار داد منعقد نخواهد شد.