عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۶ ولایت کابل

عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۶ ولایت کابل

عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۶ ولایت کابل

ریاست مالی و اداری ولایت کابل به تعداد (۶۲) قلم قرطاسیه بابا مطبوع و غیر مطبوع از قبیل رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی مختلف النوع ضرورت شعبات مربوطه خویش بابت سال مالی ۱۳۹۶ به چهار ربع ضرورت دارد.

اشخاص و موسسات که خواهش عقد قرار داد را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان الی ۲۱ یوم بریاست مالی و اداری ولایت کابل بسپارند، شرطنامه را مطالعه کرده میتوانند تظمین نقداً اخذ میگردد.