اعلان #داوطلبي #تیل مورد ضرورت مقام ولایت #کابل؛آمریت تهیه، ریاست مالی و اداری ولایت کابل جهت مصرف وسایط ترانسپورتی خویش برای یک‌سال؛ از شروع ماه جدی سال 1395 الی اخیر قوس 1396 به دو نوع تیل دیزل و پطرول، طور قرار داد ضرورت دارد.
1- پطرول خالص بمقدار 32400 لیتر
2- دیزل خالص بمقدار 21600 لیتر
موسسات دولتی و سکتورهای خصوصی که خواهش عقد قرارداد را داشته باشند از تاریخ نشر اعلان (25 جدی 1395 مطابق 14جنوری 2017) الی مدت 21 روز رسمی آفرهای سربسته خویش را به ریاست مالی و اداری ولایت کابل بسپارند. شرطنامه را ملاحظه نموده تظمین نقدا اخذ می‌گردد.
 


ایمیل آدرس: Kabul.gov.af@gmail.com
شماره‌های تماس: 0202101334، 0744434748