اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
یک بست رتبه (۴) مدیر عمومی مالی واداری ریاست مواد مخدر ولایت کابل
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ الی ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ و...
Jul 16, 2014 Jul 27, 2014
یک بست رتبه (۵) مدیراجراییه و حاضری ریاست منابع بشری
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ الی ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ و...
Jul 13, 2014 Jul 21, 2014
یک بست رتبه (۵) مدیر تهیه
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ الی ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ و...
Jul 13, 2014 Jul 21, 2014
یک بست رتبه شش مامور اجراییه ولسوالی موسهی
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ الی ۱۳۹۳/۳/۲۵ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ و ۰۷۵۲۰۰۴۸۶۱
Jun 17, 2014 Jun 21, 2014
یک بست رتبه شش مامور مخابرات ولسوالی قره باغ
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۰ الی ۱۳۹۳/۳/۲۰ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ و ۰۷۵۲۰۰۴۸۶۱
Jun 17, 2014 Jun 08, 2014
یک بست رتبه (۴) مربی یا ترینر
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۳/۷ الی ۱۳۹۳/۳/۱۷ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ و ۰۷۵۲۰۰۴۸۶۱
Jun 02, 2014 Jun 07, 2014
یک بست رتبه (۴) مدیر عمومی منابع بشری
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۳/۷ الی ۱۳۹۳/۳/۱۷ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ و ۰۷۵۲۰۰۴۸۶۱
Jun 02, 2014 Jun 07, 2014
(۲) بست قراردادی هماهنگ کننده ارتقای ظرفیت ولسوالی ها
(۲) بست قراردادی هماهنگ کننده ارتقای ظرفیت ولسوالی ها اشخاض واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان الی ۰۸-۰۲-۱۳۹۳ می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر الی ختم ساعت کاری از بخش اصلاحات اداری زون مرکز واقع باغ بالا اخذ نماین
Apr 16, 2014 Apr 27, 2014
یک بست رتبه (۴) کارشناس تعینات
یک بست رتبه (۴) کارشناس تعینات ولایت پنجشیر اشخاض واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان الی ۰۵-۰۲-۱۳۹۳ می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر الی ختم ساعت کاری از بخش اصلاحات اداری زون مرکز واقع باغ بالا اخذ نمایند.
Apr 16, 2014 Apr 25, 2014
یک بست رتبه 4 وکیل مدافع مرکز حمایوی
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/11/07 الی 1392/11/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004861 ....
Jan 29, 2014 Feb 09, 2014
صفحه 9 از 17