اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
یک بست رتبه(4)متخصص داخله شفاخانه رحمن مینه
اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی خویش را از تاریخ 9/2/1392 الی 28/2/1392 از کمیتهاستخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند. جهت اخذ فورم و لایحه وظایف را از امریت منابع بشری ولایت کابل بدست بیاورید. شماره تماس:...
Jun 04, 2013 Jun 30, 2013
یک بست رتبه(4)آمر کلینیک باغ عارق
اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی خویش را از تاریخ 9/2/1392 الی 28/2/1392 از کمیتهاستخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند. جهت اخذ فورم و لایحه وظایف را از امریت منابع بشری ولایت کابل بدست بیاورید. شماره تماس:...
Jun 04, 2013 Jun 30, 2013
صفحه 18 از 18