اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
یک بست رتبه (۴) کارشناس تعینات
یک بست رتبه (۴) کارشناس تعینات ولایت پنجشیر اشخاض واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان الی ۰۵-۰۲-۱۳۹۳ می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر الی ختم ساعت کاری از بخش اصلاحات اداری زون مرکز واقع باغ بالا اخذ نمایند.
Apr 16, 2014 Apr 25, 2014
یک بست رتبه 4 وکیل مدافع مرکز حمایوی
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/11/07 الی 1392/11/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004861 ....
Jan 29, 2014 Feb 09, 2014
یک بست رتبه 4 فارمسست مرکز حمایوی
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/11/07 الی 1392/11/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004861 ....
Jan 29, 2014 Feb 09, 2014
یک بست رتبه 4 داکتر داخله مرکز حمایوی
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/11/07 الی 1392/11/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004861 ....
Jan 29, 2014 Feb 09, 2014
یک بست رتبه (4) انجینر هایدرو تخنیک
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/10/03 الی 1392/10/15 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004861
Dec 30, 2013 Jan 05, 2014
یک بست رتبه (4) انجینر هایدرو تخنیک بند شاه و عروس
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/10/03 الی 1392/10/15 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004861
Dec 30, 2013 Jan 05, 2014
یک بست رتبه (6) کمپیوتر کار مدیریت پاسپورت قوماندانی امنیه ولایت کابل
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/09/27 الی 1392/10/12 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004861
Dec 22, 2013 Jan 02, 2014
5 بست رتبه (5) مدیر اجرائیه لوی خارنوالی
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/09/13 الی 1392/09/29 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004861
Dec 15, 2013 Dec 19, 2013
یک بست رتبه (5) مدیر اجرائیه چهارده گانه
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/09/13 الی 1392/09/29 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004861
Dec 15, 2013 Dec 19, 2013
یک بست رتبه (5) مدیر محاسبه و خدمات
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/09/13 الی 1392/09/29 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004861
Dec 15, 2013 Dec 19, 2013
صفحه 10 از 18