یک بست رتبه 4 مدیر عمومی سکتوری ولسوالی میربچه کوت

یک بست رتبه 4 مدیر عمومی سکتوری ولسوالی میربچه کوت

اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند

غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند

0752004858