یک بست رتبه 5 مدیر مالی و اداری ولسوالی خاکچبار

     
یک بست رتبه 5 مدیر مالی و اداری ولسوالی خاکجبار اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004858