ولایت کابل به چهار عراده موتر سرف فرونر مودل 1999 الی 2002 ضرورت دارد،

ولایت کابل به چهار عراده موتر سرف فرونر مودل 1999 الی 2002 ضرورت دارد، شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که خواهش رسانیدن آن را داشته باشند در خواست های خویش را الی مدت 21 روز کاری بریاست مالی و اداری ولایت کابل بسپارند، شرطنامه و مشخصات را ملاحظه کرده میتوانند.