اجناس داغمه جات مختلف النوع ولایت کابل

286 قلم اجناس داغمه جات مختلف النوع ولایت کابل به حضور داشت هیئت به لیلام گذاشته میشود.
افراد و اشخاصیکه خواهش داوطلبی را داشته باشند درخواست های شان را به آمریت تهیه و خدمات ولایت کابل بسپارند و خود شان به تاریخ 21 عقرب سال 1391 که آخرین روز داوطلبی میباشد تشریف بیاورند.
شرطنامه را ملاحظه کرده و تضمین فی المجلس نقداً اخذ مگردد.